Osutame õigusteenuseid järgmistes valdkondades:

 

Kriminaalõigus

§ Kuriteod ja väärteod.

§ Esindamine kohtus ja kohtueelses menetluses.

§ Konsultatsioonid kriminaal- ja kriminaalmenetluslikku seadusandlust puudutavates küsimustes.

§ Osalemine ülekuulamisel jm.

 

 Tööõigus

§ Töötaja ja tööandja vahelised õigussuhted.

§ Töötasu väljamaksmisega seotud vaidlused.

§ Küsimused, mis puudutavad töötamist EL territooriumil ja sellest väljaspool.

§ Kliendi esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.

§ Töölepingute koostamine ja analüüs jm.

 

Pankrotiõigus

§ Füüsilise ja juriidilise isiku pankrotimenetluse läbiviimine.

§ Võlausaldajate ees kohutustest vabastamine.

§ Pankrotimenetlusega seotud muud küsimused.

 

IT-õigus

§ IT-kuriteod.

§ E-kaubandus.

§ Isikuandmete kaitse Internetis.

§ Internetis osutatavate teenuste lepingute analüüsimine ja koostamine.

§ Klientide esindamine kohtuväliselt ja kohtus.

  

Äriõigus

§ Äriühingute asutamine ja likvideerimine.

§ Äriühingute esindamisega seotud küsimused.

§ Finantseerimise ja partnerluse lepingute koostamine ja analüüsimine.

§ Konsulteerimine ettevõtte juhtimise õiguslikes küsimustes jm.

 

Intellektuaalse omandi õigus

§ Konsulteerimine intellektuaalse omandi objektide loomise, omandamise ja kasutamise küsimustes.

§ Lepingute koostamine.

§ Konsultatsioonid ärisaladuse kaitse valdkonnas.

§ Intellektuaalse omandi subjektide õiguste kaitse õiguste rikkumisel, ebaausa konkurentsi ja reklaami puhul jne.

§ Kliendi esindamine era- ja ametiasutustes ning kohtus.

 

Esmasele konsultatsioonile registreerimiseks võtke meiega ühendust telefonil +372 53 047 060