Osutame õigusteenuseid järgmistes valdkondades:

 

Kriminaalõigus

§ Kuriteod ja väärteod.

§ Esindamine kohtus ja kohtueelses menetluses.

§ Konsultatsioonid kriminaal- ja kriminaalmenetluslikku seadusandlust puudutavates küsimustes.

§ Osalemine ülekuulamisel jm.

 

Võlaõigus

§ Konsulteerimine võlakohustuste, võla sissenõudmise ja kohtuotsuste sundtäitmise küsimustes.

§ Hagiavalduste ja teiste dokumentide koostamine.

§ Esindamine kohtus ja kohtuväliselt.

§ Võla sissenõudmine kiirmenetluses jm.

 

Tööõigus

§ Töötaja ja tööandja vahelised õigussuhted.

§ Töötasu väljamaksmisega seotud vaidlused.

§ Küsimused, mis puudutavad töötamist EL territooriumil ja sellest väljaspool.

§ Kliendi esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.

§ Töölepingute koostamine ja analüüs jm.

 

Pankrotiõigus

§ Füüsilise ja juriidilise isiku pankrotimenetluse läbiviimine.

§ Võlausaldajate ees kohutustest vabastamine.

§ Pankrotimenetlusega seotud muud küsimused.

 

IT-õigus

§ IT-kuriteod.

§ E-kaubandus.

§ Isikuandmete kaitse Internetis.

§ Internetis osutatavate teenuste lepingute analüüsimine ja koostamine.

§ Klientide esindamine kohtuväliselt ja kohtus.

 

Perekonnaõigus

§ Elatisraha sissenõudmine.

§ Suhtluskorra kehtestamine.

§ Vanemate õigused ja kohustused.

§ Hooldusõigus.

§ Abielu lahutamine.

§ Abielulepingute koostamine jm.

 

Asjaõigus

§ Kinnisvara ostu-müügi-, rendi-, üüri-, kinketehingud.

§ Tehingud vallasvaraga.

§ Lepingute koostamine.

§ Kliendi huvide esindamine asjaõiguslikes vaidlustes jm.

 

 Pärimisõigus

§ Küsimused pärimise ja pärandi osas.

§ Pärandi vastuvõtmine, pärandist loobumine, pärandvara jagamine jm.

 

Äriõigus

§ Äriühingute asutamine ja likvideerimine.

§ Äriühingute esindamisega seotud küsimused.

§ Finantseerimise ja partnerluse lepingute koostamine ja analüüsimine.

§ Konsulteerimine ettevõtte juhtimise õiguslikes küsimustes jm.

 

Intellektuaalse omandi õigus

§ Konsulteerimine intellektuaalse omandi objektide loomise, omandamise ja kasutamise küsimustes.

§ Lepingute koostamine.

§ Konsultatsioonid ärisaladuse kaitse valdkonnas.

§ Intellektuaalse omandi subjektide õiguste kaitse õiguste rikkumisel, ebaausa konkurentsi ja reklaami puhul jne.

§ Kliendi esindamine era- ja ametiasutustes ning kohtus.

 

Esmasele konsultatsioonile registreerimiseks võtke meiega ühendust telefonil +372 58 463 761